ประวัติวิทยากร

ธนชัย ห้วยระหาญ | Tanachai Huayrahan

นายธนชัย ห้วยระหาญ (โค้ชพี่เติ้ล)

Mr.Tanachai Huayrahan (Coach P'Tle)
ประวัติการศึกษา

ปัจจุบัน

(ปี 2562 – ปัจจุบัน)

กำลังศึกษาอยู่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มรภ.นครปฐม

สำเร็จการศึกษา

(ปี 2559 – 2561)

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ

การทำงานปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563-2564
 • ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรม NPRU Creative More (ชมรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม)
 • ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผปสง. เครือข่ายเยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
 • ผู้ร่วม ก่อตั้งโครงการพี่พอร์ตสอนน้อง ครั้งที่ 1
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร สื่อสร้างสรรค์สังคม ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ประสบการณ์ระหว่างเรียน
 • ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563-2564
 • เคยดำรงตำแหน่ง กรรมาธิการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562
 • เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กยต.) จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562
 • เคยดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กยต.) ภาคกลาง ประจำปี 2563
 • เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานฝ่ายบริหารงานสื่อ กลุ่มแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กยต.) แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
 • ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา ด้านงานออกแบบสื่อสร้างสรรค์ กลุ่ม กยต. และเครือ ประจำปี 2563-2564
ช่องทางการติดต่อวิทยากร

Tanachai Huayrahan

TNC_Tanachai

Coachtle2021@gmail.com